+31 646 155 263
Selecteer een pagina

Privacy verklaring

IK ZIE HET WEER ZITTEN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inhoudsopgave

 

Contact gegevens:

IK ZIE HET WEER ZITTEN

Max Havelaardreef 19

4906 EN OOSTERHOUT

Telefoon: +31 646 155 263

E-mail: contact@ikziehetweerzitten.nl

 

Opslaan Persoonsgegevens

IK ZIE HET WEER ZITTEN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–    Geboortedatum

–    Geboorteplaats

–    Adresgegevens

–    Telefoonnummer

–    E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rikziehetweerzitten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IK ZIE HET WEER ZITTEN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

IK ZIE HET WEER ZITTEN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.– IK ZIE HET WEER ZITTEN verwerkt ook persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

IK ZIE HET WEER ZITTEN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IK ZIE HET WEER ZITTEN) tussen zit. IK ZIE HET WEER ZITTEN gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Tekstverwerker, spreadsheet, tekenprogramma.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IK ZIE HET WEER ZITTEN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:

Personalia als eerder genoemd: 15 jaar. Verder de meting aan de start van het traject en de afsluitende meting. Dit om de voortgang van het coaching-traject en de invloed van het stappenplan te volgen. We bewaren je gegevens ook voor het verbeteren van de kwaliteit van het traject.

Verslagen van de sessies: 5 jaar om bij eventueel terugval de draad snel op te kunnen pakken.

Delen van persoonsgegevens met derden

IK ZIE HET WEER ZITTEN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. IK ZIE HET WEER ZITTEN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De website www.ikziehetweerzitten.nl gebruikt geen cookies die verwijzen naar website-bezoekers. Er worden wel technisch en functionele cookies gebruikt om de website goed te laten werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IK ZIE HET WEER ZITTEN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@ikziehetweerzitten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachtenprocedure

IK ZIE HET WEER ZITTEN heeft een onafhankelijke klachtenprocedure. Daar kun je altijd een beroep op doen.

Mocht deze procedure niet naar volle tevredenheid zijn afgerond, wijzen we je op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IK ZIE HET WEER ZITTEN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@ikziehetweerzitten.nl.